Tıklayın telefon numaranızı bırakın, biz sizi arayalım
Müşteri destek hattı
sertifika
Canlı MSN destek
Digital katalog için tıklayınız.
Teklif formu için tıklayınız.
Kaçıran betonarmeye kesin çözüm.
Faydalı bilgiler
Türkiye çapında, 2900'ün üzerinde referans listesi ile hazır havuz sektörünün öncülüğünü yapmış ve gelişimine destek sağlamıştır. Prefabrik havuz, liner havuz konularında kendi bünyesinde Türkiye'nin her noktasına satış, montaj ve servis hizmeti vermektedir. Referanslarımızı görmek için tıklayınız.
 
 
Havuz Mek Tes Pro Haz Esasları 3

 3. Kısım

 

YÜZME HAVUZLARI

ÖZET

YÜZME HAVUZLARI; güzel bir mimari şekil ile inşa edilmiş ve bu havuzların su nlitreleme tesisatı da slandartlara uygun, kalite ve kapasite de yapılmış, mikroplardan arındırma ( su dezenfekslyonu ) teçhizatı mükemmel olarak kurulmuş olsa bile güvenli kullanım için, bilinçli ve gerekil özeni devamlı olarak gösteren bir işletme disiplininin varlığına da muhtaçtır.

Bunun için. gerek havuza doldurulan suyun kalitesinin titizlikle seçilmesi ve gerekse bu suyun devamlı olarak temizlenmesi, bünyesine giren kimyasal maddelerin ideal seviyelerde tutulmasına çok dikkat edilmelidir.

Bu da standartlara uymakla mümkündür.

 

3. Kısım:

İÇİNDEKİLER Sayfa 

1.00 Yüzme havuzlarında bulundurulacak suyun seçilmesi; : 73

2.00 Havuz sularında bazı maddelerin çok düşük,
veya çok yüksek seviyede bulunmalarında görülen olumsuzluklar; : 74

3 00 Yüzme Havuzu sularında bulunması istenmeyen maddeler; : 77

4.00 Su dezenfeksiyonu; ( mikroplardan arındırılması) : 78

5.00 Yosun mücadelesi : 81

6.00 Topaklarna (flocculalion ) : 82

7 00 PH düzenlemesi : 82

8.00 Havuzlara taze su ilavesi : 82

9.00 Ayak dezenfeksiyonu : 82

10,00 Test kitleri ile yapılan ölçümlerde; y.havuz arkasında bulunması gereken
değerlerin ideal aralıkları. : 83

11.00 Havuz duvarında bulunan su altı lambası : 83

12.00 Temizlik : 84

13.00 Turizim bakanlığı işletmeler genel müdürlüğünün
plaj ve havuzlarda alınacak önlemler genelgesi : 85

 

 

1.00 YÜZME HAVUZLARINDA BULUNDURULACAK SUYUN SEÇiMi

Yüzme havuzlarında genellikle tatlı su bulundurulmaktadır.

Tabii su. bir madde karışımıdır içerisinde erimiş mineraller ve gazlar bıılunur.Suyun karakteristiği bu erimiş maddelerin miktar ve yapısına bağlı olarak belirlenir.

Yüzme havuzları, imkan oldukça şehir suyu ile doldımılmalıdır.Buna imkan yoksa, havuza doldurulacak suyun analizi yaptırılmalı ve suyun sağlığa zararlı olmadığı yetkililerce saptanmalıdır. Olimpik havuzlarda, müsabaka havuzlarında kesinlikle tatlı su kullanılmaktadır.

Denize yakın yerlere kurulmuş olan özel yüzme havuzlarında bazan deniz suyu da kullanıl -maktadır Bilhassa ısıtılan havuzlarda, sıcak deniz suyunun tedavi etkisi; yoğunluğu nedeni ile rahat yüzme sağlaması, özel havuzlarda kullanılması hususunda bir tercih oluşturulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki : Deniz suyunun su sertliği yüksek sevlyededir.Aynca çok fazla katı eriyikler ihtiva eder,Bu iki parametre için standartlar uygulanamaz.Ancak diğer hususlarda standartlar aynen uygulanır Deniz ve diğer tuzlu suların korozif etkisi havuz inşaat ve tesisatında dikkate alınmalıdır.

Havuz suyunun dezenfeksiyonu için elektrolitik hlpo-klotlt üretici generatörlerl kullanılan havuzlarda suya tuz katmak yerine, doğrudan deniz suyu kullanmak faydalı, pratik ve ekenomlk olacaktır.

 

1,01 HAVUZLAR İÇİN SEÇİLEN SULARIN KABUL EDİLEBİÜR DEĞERLERİ VE SUDA HiÇ BULUNMAMASI GEREKEN MADDELER

Havuza doldurulan su, yüzücü suya girmeden önce uygun kimyasal kullanarak ve doğru miktarlar uygulanarak fiziki, bakteri ve biolojik bakımdan standarda uygun hale getirilmelidir.

Bu şekilde yeıek yüzücülerin sağlığı ve gerekse havuzun gövde ve aksesuarı emniyetle korunmuş olacaktır.

Havuzun doldurulacağı su ile günlük kaybın ikmali için kullanılacak su : ya baştan seçilmiş iyi kalitesi ile veya sonradan filitrelenerek ve kimyasallarla dozlanarak, içerisinde yüzülebilir emniyetli duruma getirilebilen sudur.

 

Bunun için :

Suyun görünümü : Temiz ve içerisinde yüzen maddeler olmamalıdır.
Suyun PH değeri : 7,2 - 8
Suyun toplam sertliği : 50 - 400 mg/1 ( CaCO3)
Suyun toplam çözünmüş katı maddeleri : 500 mg/1 'den az olmalıdır.

Suda bulunması muhtemel ;
Demir : 0,01 mg/1
Mangan : 0,05 mg/1' den fazla olmamalıdır.

 

1.02 SULARDA BlOLOJlK OLUŞUMLAR- BAKTERİLER - YOSUNLAR

 

Her türlü yüzme havuzu sularına uygulanan ve mikro-biolojik değerleri belirten dezenfekslyon standardı Türk Standartları TS 10870 'de ifade edilmiştir.

Yapılan laboratuvar araştırmasında agar'dâ( deniz yosunundan elde edilen jelatimsi bir madde ) iki gün 37°C ela 1 mililitre suda 100 bakteriden az oluşmalıdır.

Toplam Koliform bakteri 100 mi1 de 500 10000*
Fekal Kolifnrm bakteri 100 mi' de 100 2000*
Fekal Streptokok 100 mi 'de 100 -
Salmonella 1000 mi' de - -
Enterovirüs PFV / 10000 mi' de - -

Seviyelerini geçmemelidir.( *) işaretli değerler doğal ortamlarda zorunlu hallerde kısa süreli müsaade edilecek maksimum değerlerdir.

Yosunlar.havuzlarda arzu edilmeyen biolojik oluşumlardır Havuz, suyunun yeşillenmesi,duvarlarının kayganlık kazanması,suda istenilen berraklağın sağlanamayıp suyun bulanması,yosun mücadelerinin önemini gösterir.

Suyun PH değerinin 7.2 - 7.6 seviyelerinde tutulması,havuzda muntazam bir şekilde dezenfektan madde kullanılması,muntazam filitreleme ve hergün yapılan vakum süpürgesi ile dip temizliği yosunun oluşmasına engel olmakladır.

Bununla beraber sırf yosun mücadelesi için üretilen kaliteli antl-algl ( yosunlaşmayı önleyen ) maddelerde kullanılmaktadır.

ileride 5.00 maddede yosunla mücadele anlatılacaktır.

 

2.00 HAVUZ SULARINDA BAZI MADDELERiN ÇOK DÜŞÜK YADA
ÇOK YÜKSEK OLMASI HALiNDE GÖRÜLEN OLUMSUZLUKLAR,ZARARLARI VE GlDERlLME ÇARELERİ

Bir havuzun su temizliği;
A - işletme tarzına ve kapasitesine uygun olarak hesaplanan ve yapılan filitreleme tesisatının çok etkin çalıştırılması ;

B - Su yüzeyini temiz tutacak skimmer veya taşma sisteminin daima işler halde bulundurulması,

C - Vakum süpürgesi ve fırça ile havuz iç çeperinin hergün temizlenmesi, ile sağlanacaktır.

Suya uygulanacak dezenfeksiyon ile birlikte aşağıda anlatılacak ve havuz suyuna uygulanan kimyasal maddeler bir bütün halinde suyun hem mikropsuz ve hemde berrak kalmasını sağlayacaktır.

Bu kimyasallar maddelerin en az, ideal veya en çok hangi seviyelerde bulunabileceği aksi hallerde görülecek olumsuzluklar ve giderilme çareleri bir fablo halinde aşağıda sunulmuştur.

 

 

KİMYASAL DEĞERLER EN AZ ideal en çok

2.01 pH DEĞERİ 7.2 7.5 7.8
 

2.02 TOPLAM ALKALITE
( CaCO3) ppm 80 100 200

 

2.03 ÇÖZÜNMEMİŞ KATI
MADDELER ppm Suda hiç bulunmamalıdır.

 

Sayet çözünmemiş katı maddeler ÇOK YÜKSEK ise ;
*Filitre düzgün ve aktif çalışmıyor.
*Topaklama yok veya yetersiz.
*Su berrak değildir.

 

2.04 ÇÖZÜNMÜŞ KATI 300 1500 (takriben)
MADDELER ppm

 

Şayet çözunmUş katı maddeler ;

 

 

EN AZ ideal en çok

2.05 SU SERTLİĞİ ( CaCO3)ppm 50 125 250

 

Şayet sertlik ; 
 

2.06 TOPLAM SERTLİK
KARBONAT+SÜLFAT SERTLİĞİ 50 250 500

 

* Su sertliğindeki etkilerin benzeri meydana gelecektir.

 

2.07 BAKIR ( ppm ) - - 0,3

 

Şayet suyun bünyesinde

 

 

 

2.08 DEMİR (ppm) - - 0,2

Suda demir varsa ve

 

 

2.09 İYOT ( ppm ) 1 1,5 5

Suda iyot bulunması halinde ,

Su renksiz olur ve yosun mücadelesinde başarı sağlanamaz.

 

3.00 YÜZME HAVUZU SULARINDA BULUNMASI İSTENMEYEN MADDELER.

 

3.01 CİVA : Civalı sular zehirleme etkisi yaptıklarından pek çok ülkede yasaklanmıştır.
Nitrif ,
Amonyak
Kurşun
Bakır Sülfat
Arsenik
Kadmiyum

Sağlığa zararlı maddeler olup , havuz sularında bulunmamalıdır.

Tütk Standardı : T S 266

 

3.02 Şehir suyu dışında herhangi bir kaynaktan alınan suların, havuzda zehirli veya sağlığa zararlı bileşikler meydana gelirmiyeceğl ve su kimyasalları ile dozlandıktan sonra bakterilerden arınacağından emin olunmalıdır.

Koku : Bulunmamalıdır.

Sülfat : 400 mg/l ( SO<) den az olmalı.

Amonyak : 0,2 mg /1' yi aşmamalı.

Nitıit : Bulunmamalıdır.

 

Türk Standardı TS 10870 de tarif edildiği gibi
Ağır melaller;

 

Arsenik

(As)

20

Mg/ı

Kadmiyum

(Cd)

3

Mg/ı

Krom VI

(Cr)

0"

Mg/ı

Kurşun

(Pb)

10

Mg/ı

Civa

(Hg)

0,1

Mg/ı

Toplam Siyanür

(Cn)

10

Mg/ı

Nilrat

(N03 )

5

mg/l

Fosfat

(P04)

0,02

mg/l

Değerlerinden az olmalıdır.

 

 

 

 

 

4.00 SU DEZENFEKSİYONU


Havuzlarda su dezenfeksiyonurıdan beklenen, insan sağlığı için zararlı bakteri ve diğer mikro organizmaların çok çabuk ve sürekli olarak yok edilmesini sağlayacak sağlığa zararsız su kimyasal maddelerin uygulanmasıdır.
Dezenfektan maddeler içerisinde en önemli yeri klor tutmaktadır. Bunun yanısıra birçok maddeleri de
sayabiliriz.

4.01 KLOR GRUBU KİMYASALLAR :
*Sodyum hipo-klorit
*Kalsiyum Hipo-klorit toz veya tabletleri
*Kloroizosiyanurat toz veya tabletleri
*Elektrolitik hipoklorit üretici (generator )(sudakl tuzun analizi suretile klor Örterek suya veren)
*Klor gazı

 

4.02 BROM
*Brom Sıvısı : Umuma ait havuzlarda sadece eğitilmiş elemanlar uygulamalıdır.

*Brom -K'lorodimetilhidantoin tabletler
Özel havuzlarda çok kullanılmaktadır ve serbest Brom suda 2 ila 4 mg/l değerleri seviyesinde
bulundurulur

Bağlı Brom da bağlı klor gibi şok dozlama ile giderilir.

 

4.03 OZON :
Ozon normal olarak klor ile birlikte kullanılmaktadır.özel generatörlerle (Iretilir.
O/on oksidasyorı kabiliyeti yüksek bir maddedlr.Havuza girildiğinde az miktarda serbest klor bulunmalı ve bağlı klor seviyesinin yükselmemesine itina edilmelidir.

 

4.04 BAKIR - GÜMÜŞ İYONİZASYONU ( ELEKTRO-FlZlK SiSTEM )
BAKIR : Suda topaklama sağladığından ayrıca kolloldal bir topaklayıcı kimyasal ( mesela alüminyum
sülfat ) kullanmaya gerek kalmamaktadır.
Ayrıca suya verilen Bakır, yosun oluşumunu engellemektedir.
Bir oksidan madde ile birlikte kullanılmalıdır. Klor tercih edilmelidir. 0,3 - 0,6 ppm serbest klor yeterli
olacaktır Kaliteli şehir suyu bulunan havuzların işletmesinde ekonomi sağlar.

4.05 ULTRA - VİOLE :
Lambalarla dezenfekslyon havuzlarda uygulaması az olan sistemdir.
Bu sistem de muhakkak ikinci bir dezenfektan kimyasalın desteğinde kullanılmalıdır. Fazla kireçli, bulanık sular zamanla etkinliğini azaltır.

en az ideal en çok
4.06 DEZENFEKSlYON
SEVİYELER

A- SERBEST KLOR
PPm 0.5 1,- 1,5

*Klor devamlı olarak bu seviyelerde bulundurulmalıdır.

 

ŞOK DOZLAMA 3 - 5

*Düzenli periotlaıla şok dozlama yapılmalıdır.

 

B- BAĞLI KLOR
Ppm 0,2

 

BAĞLI KLOR ÇOK YÜKSEK İSE :
"Keskin klor kokusu duyulur,
*Gözler yanar,
*Yosun oluşur,
*Baktfîii oluşur,

*Baülı klor şok dozlama ile giderilir.

 

C- SERBEST BROM
Ppm 0,8 1.5 3,5

* Brom da klor gibi halojen sınıfındandır.Klor muamelesi ile benzerliği vardır.

 

D- GÜMÜŞ
Ppm 0,005 0,01 0,02

* ( Avrupa topluluğu EEC 0,02 değerini içme sularında bulunabilecek değer olarak kabul etmiştir. Amerikan EPA standardında bu değer 0,05 ppm ' dir. )

E- STABILIZER
Siyanurik Asit ppm 30 100

* Nadir hallerde en çok 150 ppm olabilir. Şayet stabilizer

 

 

4.07 PRATİK UYGULAMALAR
EN AZ İDEAL

 

A- ŞOK KLORLAMA SIKLIĞI Ayda bir Bağlı klor miktarı 0,2 ppm ve daha fazla
olursa

 

EN ÇOK AÇIKLAMALAR
Haftada bir Çok kullanılan bazı havuzlarda
Haftada birkaç kere şok dozlama da
gerekebilir

 

B- ŞOK KLORLAMADA EN AZ İDEAL EN ÇOK
GEREKEN KLOR
MİKTARI ( ppm ) 3 5 10

 

C- SUYUN ISITILMASI ( ° C )

KAPALI HAVUZLAR EN AZ İDEAL EN ÇOK
Yüzücünün
İsteğine 27 35
Uygun

 

SU SICAKLIĞININ ÇOK YÜKSELMESİ HALİNDE;

*YaKıt sarfiyatı artar.
*Bııharlaşma çoğalır ve salonun nem kontrolü zorlaşır.
*Yüzücü rahatsız olabilir.
*Kireç birikintisi oluşabilir.
"Klor sarfiyatı artar.

 

D- SUYUN BULANIKLIĞI
( Jackson bulanıklık Ünitesi)
en az ideal en çok
O 0,5 1,0

ŞAYET BULANIKLIK ÇOK YÜKSEK İSE ;
*Serbest klorun azlığından olabilir Tilitreleme sistemi iyi çalışmıyor olabilir.
* Su bulanıklığı .yüzücünün görü^, şunu de etkilediğinden can emniyeti bakımından derhal giderilmesi gereken bir husustur.

 

 

5.00 YOSUN MÜCADELESi

Havuzlarda yosun oluşması hiç istenmeyen bir şeydir.Havuz kenar bordürü,tabanı ve duvarlarında birikmesi yüzücüleri tehlikeye sokan kayganlık yaratmaktadır.

Suyun yeşillenmesi ve berraklığının kaybolmasına sebep olması da eklenince yosun mücadelesinin önemi artar.

Dezenfeksiyonun önde gelen maddelerinden klor ve brom yosun oluşmasını engelleyen etkiye sahiptir.
Suyun ideal pH değerlerinde tutulması da yosunlaşmaya mani olacaktır.

Bu maddeler düzgün ve yeterli bir şekilde kullanıldığında , ayrıca özel yosun Öldürücü kimyasallara ihtiyaç olmayabilir.

Yosun mücadelesinde : insan sağlığına zararlı özel kimyasallar kullanılmaktadır.(antl - algi maddeler)

Yosun oluşması halinde şok klorlama yapılmalı.duvarlar fırçalanmalı ve vakum süpürhesi ile dip temizliği yapılmalıdır.

Serbest klor veya serbest brom bakiyesi yeterli düzeye getirilmelidir.

Yosun mücadelesinde kullanılacak kimyasal maddeler için kullanma talimatındakl değerler uygulanmalıdır.

Elektro-fizik ( Bakır-Gümüş iyonizasyonu ) sisteminde ki bakır sayesinde yosun mücadelesi yapılmaktadır Bu yöntemle bakır yosun mücadelesini fiziki bir şekilde yapar.

 

 

yosun mücadelesinde kullanılan bakırın havuz suyunda bulunması

 

en az ideal en çok

A-Fiziksel yosun mücadelesi
yapan BAKIR (pprn) 0,1 1,0 3,0

B- Fiziksel olmayan yosun
mücadelesi yapan BAKIR (pprn) 0,1 0,2 0,3

 

* Bazı yosunlara karşı etkili olmaktadır.

 

6.00 TOPAKLAMA ( FLOCCULATION )

Sirküle eden havuz suyundaki çok küçük kir taneciklerinin filitrede lııtulamadan tekrar havuza
dönmesine mani olmak için. hu taneciklerin birbiri ile topaklanarak filitrede tutulması işlemine bu isim
verilir. Topaklama ya alüminyum sülfat gibi maddelerle veya elektro-fizik sistemde ki BAKIR iyonizasyonu
ile sağlanır. Suda ki alüminyum sülfat veya bakır iyonları sudaki kirleri birleştirerek Irileştirir ve filltrenin etkinliğini çoğaltır.
Havuzda berrak su teminin en önemli yolu budur.
Bununla birlikte azotlu maddelerin, yağların yok edilmesi için bir oksidan maddenin havuz suyuna
ilave edilmesi gerekir.
En iyi oksidan maddeler: Klor veya Brom ' dur.

 

7.00 pH DÜZENLENMESi

Havuzda bulunan suyun pH'sının 7,2 - 7, 6 değerleri dışında olması halinde meydana gelecek olan olumsuzluklar 2.01 maddelerinde izah edilmiştir Bu durumlar ne kadar çok aşılmışsa zarar o kadar
fazla olacaktır

Bu yüzden pH 'tim istenilen değerlere getirilmesi çok önemlidir.
pH'tıın aşırı düşük veya yüksek olması yüzücüleri de olumsuz etkiler

Suya girenlerin gözlerinin yanması, ciltlerde çatlamalar.saç kırılma ve dökülmesi,tırnal kırılması
sayılabilir.

Ayrıca suda ağır bir koku da oluşur.

Bu yüzden :
-7,6 pH değerinden yüksek alkali karakteri gösteren sular uygun bir asitle muamele edilerek pH'sı
düşürülür.

Aksine ;
-7,2 ph değerinden düşük olan ve asit karekteri gösteren suların pH 'sı soda ilave edilerek yükseltir.

 

8.00 HAVUZLARA TAZE SU İLAVE EDiLMESi

Havuzlardaki su gerek buharlaşma ile kaybedilen ve gerekse filitrenin ters yıkanması ile atılan suyun yerine yenisinin ikmali sureti ile kısmen tazelenmektedir.
Ancak havuzdaki su bilerek daha fazla miktarda tazelenebilir.
Bilhassa ısıtılan kapalı havuzlarda bu ihtiyaç biraz daha fazla önem kazanır.

 

9.00 AYAK DEZENFEKSİYONU

Havuzlarda yüzücülerden suya intikal etmesi muhtemel mantar hastalıklarına karşı yüzücülerin havuza girmeden ve çıplak ayakla havuz etrafındaki bölgede dolaşmaya başlamadan ayaklarını dezenfekte etmeleri gerekmektedir.

Bu havuzların tek adımla geçilemeyecek genişlikte olmasında yarar vardır
Hatla bu havuzların içerisindeki su da bir filitreden devredilerek berrak kalması sağlanır.

 

10.00 TEST KİTLERİ İLE YAPILAN ÖLÇÜMLERDE;

YÜZME HAVUZU SULARINDA BULUNMASI GEREKEN DEĞERLERİN İDEAL ARALIKLARI

Dezenfeksiyonu KLORLA yapılan havuzlarda :

Ev havuzlarında özel durumlar hariç hartada bir defa ölçüm yapmak kafidir.
Sudaki ideal (serbest klor ) seviyesi : O, 6 - 1,5 rog/lt - ( ppm )
Havuz suyunun ideal ( pH değeri) : 7,2-7,6
Bağlı klor seviyesi ev havuzlarında 30 ila 45 gülde bir ölçülmelidir.
( Bağlı klor) seviyesi :max. 0,5 mg/lt 'yi geçmemelidir.

 

Dezenfeksiyunu BROM ileyapılan havuzlarda :
Sudaki ideal Brom seviyesi : 1,2 - 3 mg/lt - (ppm)
Suyun İdeal pH seviyesi : 7,2 - 7,6

 

BAKIR ve GÜMÜŞ İYONİZASYON İLE DEZENFEKSİYON. ( ELEKTRO FİZİK SİSTEM )
Suda ölçülen Bakır miktarı : 3 -0,7 ppm
Suyun pH değeri : 7,2- 7,4
Oksidasyon maddesi olarak suya KLOR veriliyorsa ;
Sudaki klor seviyesi : 0,3- 0,8 ppm
Oksidasyon maddesi olarak suya BROM veriliyorsa .;
Sudaki Brom seviyesi : 0,6 - 2 ppm

Elektro-fızik sistemde BAKIR tyonizasyonuııun görevleri:
-Suda topakiama ( flocuiation ) sağlamak,
-Yosun önlemek,
-Havuza kurbağa gelmesini engellemektir.

Elektro - fizik sistemde GÜMÜŞ iyonizasyonun görevi :
-Yüksek seviyede Dezenfek-siyoıı sağlamaktır.
Bu sistemde de ilk devreye alınışlarda , mevsim değişikliklerinde, havuzun çok yoğun kullanıldığında zaman zaman az miktarda ( klorlu havuzlarda uygulanan değerlerin 1/2' si kadarı) Topaklayıcı madde , yosun yok edici madde kullanılabilir.

 

 

 

11.00 HAVUZ DUVARLARINDA BULUNAN SU ALTI CAMLARI:

Genellikle lokanla.gazino gibi kalabalık salonlardan havuzun içine bakan pencere camlarının su basıncı yüzünden kırıtabileceği varsayımı ile salona dolacak havuz suyunu insanlara zarar vermeden tahliye edecek tabii boşaltma sisteminin yapılması gerekir.

 

 

 

12.00 TEMİZLİK :

* Genel:Tüm temizlik çalışmaları işletme defterine işleamelidir.
* Sistemin tüm parçalan düzenli olarak temizlenmeli ve kirlenmeyi önleyici tedbirler alınma­lıdır Üreticisinin kullanma talimat ve bakım önerilerine uyulmalıdır.

*Yüzme havuz tabanının temizliği haftada en az iki kez,havuz duvarlarının temizliği ise en az iki haftada bir yapılmalıdır.Bü işlemlerde emme cihazlan ve fırça kullanılmajıdır. Senede en az bir ,

kez yapılması gereken havuz boşaltma işlemi ile birlikte havuz taban ve duvarlannın titiz bir şekilde (örneğin ovarak ve yüksek basınçta çalışan temizlik cihazlan ile ) temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gereklidir.
Temizlik malzemesi artıkları havuz suyuna zarar vereceklerinden temiz su ile yıkanarak uzaklaştırılmalıdır.
*Çocuk oyun havuzlan:
Aşın kullanım veya yüksek kirlenme (yaprak.kum vb.) durumlannda işletmenin kapanmasından sonra hatta gereğinde işletme sırasında da havuz atık su kanazi-lasyonuna boşaltılmalı.temizlenmeli.dezenfekte edilmeli.temiz su doldurulmalı ve yeniden işletmeye alınmalıdır.

*Köpüklü sıcak su havuzlan (Hot Whirl Pools):
Gereğinde ama haftada en az bir kez havuz boşaltılarak (alt giderlerin açılması.hava kanallarının boşaltılması.ham su tesisatının atık su tarafına kanalize edilmesi) savaklar da dahil olmak üzere tümüyle temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Su hazırlamada herhangi bir sorun (örneğin temizlik malzemesi artıklannın kalması) çıkmaması için işlem sonunda havuz temiz su ile iyice yıkanmalıdır. İçinden geçilen havuzlar: Bu havuzların hergün atık su kanalizasyonuna boşaltılması temizlenmesi ve yeniden doldurulması gereklidir.
*Soğuk su dalma havuzları (Şok havuzları):
Su hazırlama sistemine bağlı olmadan çalışan soğuk su dalma havuzları hergün boşaltılmalı temizlenmeli,dezenfekte edilmeli ve yeniden doldurul­malıdır.

*Ayak yıkama havuzları:
işletmenin kapanmasından sonra hergün boşaltılmalı, temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve yeniden doldurulmalıdır.
Çakıl tabakasının da hergün temizlenerek dezenfekte edilmesi gereklidir.

*Taşma kanalları :
Savakların haftada en az bir kere temizlenmesi zoruludur. Bu işlem için sirkülasyon pompalarının durdurulması ve savak akıntılarının sirkülasyon devresinden, atık su kanazilasyon devresine döndürülmesi gereklidir. Oluk ızgaraları, özellikle ızgara altlarının oturduğu yerlerin ve savakların temizlenebilmesi için kaldırılmalıdır. Savak, ızgara ve akıntı kanallannın temizlik işlemlerinin bitiminden sonra ve sirkülasyon devreye sokulmadan önce bunlar temiz su ile iyice yıkanmalıdırlar.

*Denge tankı :
Denge tanklarının gereğinde, ama en az yılda bir kez köpüklü sıcak su havuzlarında ise üç ayda bir boşaltılması, temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve iyice yıkanması gereklidir.

*Havuzu kullananların bilgilendirilmesi :
Umuma ait havuzların kenarlarında yüzücülerin kolayca görebileceği yerlerde bir pano bulundurulacak ve aşağıdaki bilgiler verilecektir.
Genel kullanım amaçlı havuzlarda; bu bilgiler sabah.öğle ve akşam üzeri olmak üzere günde üç kere yapılacak ölçümlerin neticesinde sağlanacaktır.

 
13.00 T.C. TURİZM BAKANLIĞI İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Konu: Plaj ve havuzlarda alınacak önlemler

GENELGE

: İLGİ: 17.08.1993 tarih ve 56.2512-10007-20471 sayılı Genelge.

Bakanlığımızdan belgeli tesislerde müşterilerin can güvenliğinin sağlanmasını teminen tesis bünyesinde yer alan yüzme havuzu.süs havuzu ve su parklarında alınacak önlemler, ilgi genelgemizle bildirilmişti.
Söz konusu genelgemizde yer alan ve uyulması zorunlu olan hususlar, son günlerde meydana gelen kazalar da dikkate alınarak aşağıda tekrar belirtilmektedir.

1- Yüzme havuzu çevresi ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplama malzemesi kullanılacaktır.
2- Yüzme havuzu içerisinde ve çevresinde köşeler ovalleştirilecek ve emniyet basamakları yapılacaktır.Havuzun en sığ yerinde ve derinliğinin değiştiği her kademede derinlik belirtilecektir.
3- Yüzme havuzlarında küçük çocuklar için 0.35 m. derinliğinde ayrı bir oyun havuzu gerçekleştirilecektir.
4- Yüzme havuzu ve suyunun devamlı temizliğini sağlayan mekanik ve kimyasal arıtma tesisi yapılacak ve havuz suyunun boşaltma sisteminde gerekli güvenlik tedbirleri devamlı olarak alınacaktır.Havuzun tahliyesi sırasında ve havuzda suyun normal seviye altında bulunması veya hiç su olmaması durumunda,havuzun kullanılmaması için havuz etrafında girişi önleyici tedbirler alınacak, gerekli hallerde kolay görülebilir, dikkat çekici renkli şeritlerle havuza girişin engellenmesi sağlanacak ve en az üç dilde uyarıcı levhalar konulacaktır.
5- Yüzme ve süs havuzlarının çevresi geceleri aydınlatılacak ve güvenlik altına alınacaktır. Yüzme havuzunun aydınlatılmasında zayıf akımlı enerji kullanılacaktır.
6- Yüzme havuzları, süs havuzlan ve su parklarına ait tesisat ve donanımın periyodik bakımları yetkili kişi ve firmalara veya tesiste görevli ehliyetli bir teknisyene yaptırılacak, buna ilişkin belgeler işletmede hazır bulundurulacaktır.
7- Plaj ile tesis arasından yol geçmesi halinde alt-üst geçit yapılacak veya uyarıcı levhalar konularak diğer tedbirler de alınacaktır.
8- Plaj ve yüzme havuzlarının kullanıldığı saatlerde düzeni ve can güvenliğini sağlayan sürekli görevli bulundurulacaktır.
9- Plajlarda tahdit şamandıralan, cankurtaran simidi ile motoru ve gözetleme kulesi bulundurulacak. tehlike anında uyarıcı bayrak çekilecektir.
10- Yüzme havuzu bulunan tesislerde anında müdahale yapılabilmesinin temini amacıyla ilk yardım odası ve sertifakalı sağlık personeli bulundurulacaktır.
11- Yüzme havuzlarına ve denize.velierinin refakatinde olmayan çocukların girmesi engellenecek ve bu konuda en az üç dilde uyarıcı levhalar konulacaktır.
12- Isıtmalı kapalı yüzme havuzudan ile termal havuzlarda su sıcaklığı uygun yerlerde belirtilecektir.
13- Havuz, ve plajlar ile çevrelerinin düzenlcnmesinde.
Turizm Yatırım ve işletmelerinin Nitelikleri Yönetmeliğinde yer alan tüm teknik özelliklere uyulacaktır.

 
 
 
zodiac havuz